PEP小学英语三到六年级英语单词分类汇总表 带音标word文档可打印

  • PEP小学英语三到六年级英语单词分类汇总表 带音标word文档可打印已关闭评论
  • A+
所属分类:综合资源

无论是孩子用来英语考级还是学习巩固都是不错的选择。建议打印出来更方便使用。


PEP小学英语三至六年级英语单词分类汇总表 带音标word文档

PEP小学英语三到六年级英语单词分类汇总表 带音标word文档可打印图片

部分单词目录:
1、性别及家庭成员
boy   男孩[bɔi]
girl   女孩[ɡə:l]
mother 母亲[‘mʌðə]
father 父亲[‘fɑ:ðə]
grandpa 爷爷(口语)[‘ɡrænpɑ:]
grandma 奶奶(口语)[‘ɡrænmɑ:]
grandmother祖母[‘ɡrændˌmʌðə]
grandfather祖父[‘ɡrændˌfɑ:ðə]
dad   爸爸(口语)[dæd]
mum 妈妈(口语)[mʌm]
uncle 叔叔[‘ʌŋkl]    aunt   阿姨[ɑ:nt]
sister 姐妹[‘sistə]    brother 兄、弟[‘brʌðə]
Ms   女士[miz]   
Mr   先生[‘mistə]
Miss   小姐[mis]
2、动物animal [‘æniməl]
panda 熊猫[‘pændə]
monkey 猴子[‘mʌŋki]
dog   狗[dɔɡ]    cat   猫[kæt]
bird   鸟[bə:d]    bee   蜜蜂[bi:]
bear   熊[bɛə]    horse 马[hɔ:s]
pig   猪[piɡ]   


百度网盘资源下载:


链接: https://pan.baidu.com/s/1ZWRSgPbBSezOZabqcQ_4UA 提取码: av2i 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

avatar